Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/gilangraphic/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 471
نکاتی جالب وآموزشی دررابطه بامباحث رنگ ، کاغذ ، چاپ ، فیلم وزینگ

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/gilangraphic/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 471

کارگاه مجازی آموزش فتوشاپ گیلان گرافیک

آموزش صفر تا صد فتوشاپ

رایگان

آموزش فتوشاپ وبسایت گیلان گرافیک

از آموزش تا بازار کار

هدف این کارگاه آموزشی : آماده سازی جوانان جهت ورود به بازار کار

محل برگزاری : وبسایت گیلان گرافیک  | جهت ورود به کارگاه کلیک کنید

توضیح : لینک دانلود ویدئوی هر قسمت جهت دانلود کاربران در سایت قرار می گیرد . پس از دانلود و مشاهده ی فیلم می توانید سئوالات احتمالی خود را در سایت مطرح نمایید.  البته می توانید ویدئوها را به صورت آنلاین نیز مشاهده نمایید.

مدرس : سیدنیمامجتبایی

تاریخ شروع این کارگاه : 28 مردادماه سال جاری همزمان با روز تولدم ساعت 20

 

طراحی وچاپ

در طراحی وچاپ شناخت رنگ نقش موثری راایفامی کندوبایددراین زمینه مطالعات وسیعی داشت.
رنگ خود،یک دنیاست که درباره ی آن هرچه بدانیم ،بازکم است .
برای طراح نمودرنگ بیشترتعیین کننده است تاذات رنگ ،زیرانمودرنگ آن چیزی است که چشم می بیند.
عمیق ترین رموزنمودرنگ برای چشم قابل رویت نیست بلکه فقط باچشم دل می توان آن رامشاهده کرد.
یک طراح شایدتدابیرکمپوزسیونی رنگ وفرم راکاملا بداندولی این دانش اگرازالهام به دورباشدنتیجه ی مطلوبی نمی دهد.

رنگ هااز3 امکان برخوردارند:

- قدرت روانشناختی بیان رنگ ها. - تنوع سمبولیکی و - ارزش رئالیستی آن ها.
درسه جهت زیباشناسی رنگ رامی توان بررسی کرد:1- امپرسیون (بصری )
2 - اکسپرسیون (احساسی )
3 - کانستراکسیون(نمادی ) .

وقتی درجه روشنی یاتیرگی یک رنگ رامشخص می کنیم ،درواقع کمیت آن رادرنظرگرفته ایم این همان چیزی است که گاهی به آن درجه بندی تیره - روشن یاتن گفته می شود.
تیره روشنی هررنگی رابه دوروش می توان بدست آورد:روش اول :بامخلوط کردن سفیدوسیاه یاخاکستری .روش دوم :بامخلوط کردن آن رنگ بارنگ دیگری که تیره تریاروشن ترباشد.
بحث رنگ بسیارمفصل است اگربخواهیم کامل به آن بپردازیم مجبوربه نگارش یک کتاب چندصدصفحه ای می شویم .برای اینکه بیشترازرنگ هابدانید باماتماس حاصل فرمایید.

کاغذوچاپ

کیفیت کاغذنقش موثری درکیفیت چاپ دارد.درکارهایی که موادچاپ شونده آن بایدارزان قیمت باشند(مانندچاپ مصارف بسته بندی )جنس موادمصرفی ممکن است برای عملیات چاپ مناسب نباشد.هرچنددراین مواردکیفیت بالاموردنظرنیست .نبایدانتظارداشته باشیم که همیشه کاغذومقوای مصرفی به صورتی که ماانتظارداریم عملکردداشته باشند.

نگهداری صحیح کاغذ

کاغذبایددررطوبت ودمای مناسب نگهداری شود.هنگام حمل ونقل کاغذ،پس ازبسته بندی ،تارسیدن به چاپخانه کاغذبایدرطوبت لازم راداشته باشد وتاقبل ازجبران رطوبت ازدست رفته(درخلال حمل ونقل )نبایدبرروی کاغذچاپ شود.
ازطرفی درجه حرارت ورطوبت انبارومحیط چاپخانه بایدهماهنگی داشته باشد.دمای چاپخانه بایدثابت بوده وهرروزدچارتغییرنباشد.بهتراست بانصب یک سیستم تهویه ی تحت کنترل درداخل چاپخانه دماورطوبت موردنیازرافراهم ساخت .
میانگین رطوبت برای کاغذهای چاپ 6/5 الی 8/5 درصداست که باتوجه به تنوع کاغذهادراکثرمواردبالای 88/5 درصدمی باشد.باافزایش هر10 درصدرطوبت محیط یک درصدرطوبت کاغذافست بالامی رود.تغییررطوبت کاغذباعث تغییرحالت وابعادآن نیزمی شود.هریک درصدتغییردررطوبت کاغذباعث یک درصدتغییردرجهت عمودبربافت آن ودو درصدتغییربه موازات بافت آن می شود.البته این ارقام باتوجه به تنوع قابل تغییراست .

چاپ افست ،فیلم وزینگ

زمانی که می خواهیدکارخودرابادستگاه افست چاپ کنیدابتدابایدازکارموردنظرفیلم تهیه نموده سپس فیلم رابرروی زینگ نوردهید.باحاضرشدن زینگ آن رابرروی دستگاه افست بسته وکارخودراچاپ کنید.تهیه ی فیلم وزینگ برعهده ی لیتوگراف می باشد.اماقبل ازآن طراح چاپ بایدپس ازطراحی ،زینگ رابرروی سی دی بسته سپس سی دی رابه لیتوگراف داده تاتوسط دستگاه دیجیتال (پرینت مستر)ازآن برروی فیلمم خروجی گرفته شود.


برخی ازلیتوگراف هابه شیوه ی سنتی این کارراانجام می دهند.بدین صورت که جهت تهیه ی فیلم بادوربین های مخصوص ازروی کار( که برروی لیات بسته شده)عکس می گیرند.برخی نیزجهت پایین آوردن هزینه برای کارهای تک رنگ به جای فیلم ازکالک استفاده می کنند.یعنی کاررابه صورت آینه ای برروی کالک پرینت گرفته وازآن کالک به جای فیلم استفاده می کنند.(این کارهم هزینه راپایین می آوردوهم کیفیت را).بایدتوجه داشت که فقط 70 درصدکیفیت چاپ به لیتوگراف ،نوع دستگاه افست ،اپراتوردستگاه افست وکاغذبستگی دارد. 30 درصدباقیمانده مربوط به مهارت طراح کارمی باشد.

اکنون طریقه ی بستن زینگ راشرح می دهیم :

برای چاپ کارت ویزیت ،پوستر،بروشور،بولتن ،سربرگ و ... بسته به تعدادوسایزکاربایددستگاه مناسبی راانتخاب کرد تاحتی الامکان کارماپرتی کمتری بدهد،یااصلاپرتی ندهد.به همین دلیل بایدسایزهای مختلف دستگاه های افست رادانست .سپس مناسب ترین سایزاانتخاب کرده ،زینگ راببندیم .


اینک چنددستگاه افست که کاربردبیشتری دارندرامعرفی می کنم :

دستگاه افست یک ورق (جی تی او)درسایز پنجاه در سی وپنج

دستگاه افست یک ونیم ورق درسایز شصت در چهل وپنج

دستگاه افست دو ورق در سایز پنجاه در هفتاد

دستگاه افست چهارورق درسایز صددر هفتاد

گیلان گرافیک|سیدنیمامجتبایی

 

این مطلب را در گوگل محبوب کنید

 

{plusone lang=fa}

 

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

بارگذاری نظرات قدیمی تر